Adatkezelési Szabályzat

 - Traqle Zrt. -

 

Bevezetés

Üdvözöljük a Traqle Zrt. által üzemeltetett …………………….weboldalon, illetőleg a Safeskin megnevezésű applikáció felhasználójaként!

 

A  …………………….weboldalon, illetőleg a Safeskin megnevezésű applikáción belül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait.

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal.

 

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 

 1. Adatfeldolgozás:Olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 1. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

 

 1. Adatkezelő:Az Érintett által megadott adatokat a Traqle Zártkörűen Működő Részvénytársaságkezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
  1. Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
  2. Cégjegyzékszám: 07-10-001494(nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága)
  3. Adószám:26135281-2-07
  4. E-mail:info@traqle.com
  5. Telefonszám: +36 ………………………

 

 1. Áfatv.: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

 

 1. ÁSZF:A Szolgáltatások igénybevétele esetén megkötött, a megrendelő és az Adatkezelő, mint szolgáltató között létrejött általános szerződéses feltételek, melyet az Adatkezelő a Honlapon közzétesz.

 

 1. Hatóság: A Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

 

 1. Honlap: Az Adatkezelő által üzemeltetett ……………………honlap, valamint minden egyéb, az Adatkezelőhöz kapcsolódó honlap (így különösen: facebook) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

 

 1. Applikáció:Az Adatkezelő által üzemeltetett Safeskin megnevezésű alkalmazás, mely az AppleStore-ból tölthető le. Az Applikáció kizárólag iOS-rendszerrel kompatibilis. Az Applikáció a megvásárolt Eye nyomon követésére, távoli kezelésére biztosít lehetőséget.

 

 1. Eye:Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott bluetooth-technológia alapján helymeghatározásra alkalmas készülék.

 

 1. : A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

 1. GDPR:A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

 

 1. Rendszergazda:Aki a Honlapot, illetve az Applikációt kezeli és karbantartja. A Honlap, valamint az Applikáció működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül. A rendszergazdai teendőket a ………………………. látja el.

 

 1. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.

 

 1. Számítógép:Minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő –az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

 

 1. Cookie:Olyan fájl (adatsor), amit a Honlap, valamint az Applikáció látogatójának Számítógépén hozhat létre a megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra, illetve az Applikációt látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

 

 1. Szolgáltatás:A szövegkörnyezettől függően jelenti egyrészről a Honlapon elérhető webshopot, illetve valamennyi további, Honlapon elérhető szolgáltatást (regisztráció, hírlevélre feliratkozás), valamint az Applikációban elérhető szolgáltatásokat.

 

 1. : A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

 1. Érintett:Bármely, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

Jelen Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat rendelkezései kizárólag a természetes személyek azonosítására alkalmas, fentiek szerint Személyes adatnak minősülő adatokra nézve alkalmazandó, minden további, az Adatkezelő birtokába került adatra nézve jelen Szabályzat nem irányadó.

 

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége

Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

 

 1. Az Adatkezelő elérhetőségei:
  1. Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
  2. E-mail:info@traqle.com
  3. Telefonszám: +36 1 ……………….

 

 1. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
  1. Név: …………………
  2. Levelezési cím: ……………………………….
  3. E-mail:………………….

 

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon, valamint az Applikáción belül. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el. Az Adatkezelő bármely személyes adat felvételét megelőzően biztosítja az Érintett számára jelen Szabályzat megismerését.

 

 1. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.

 

 1. Korlátozott tárolhatóság:Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A termékvásárlások tekintetében az Adatkezelő az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján az üzleti évhez kapcsolódó számviteli nyilvántartást, valamint az azt alátámasztó valamennyi számviteli bizonylatot törvényi kötelezettségénél fogva 8 évig köteles megőrizni.

 

 1. Adattakarékosság:Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

 

 1. Pontosság:Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

 

 1. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan gyűjti és kezeli.

 

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

 

 1. A Honlapon megvalósuló adatkezelési célok

 

 1. Regisztráció, ügyfélkapcsolat: Az Érintett számára az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy termékeinek kényelmesebb megrendelése, valamint a Honlapon elérhető egyes további szolgáltatások igénybevétele érdekében előzetesen regisztráljon a Honlapon. Ezt követően külön, az egyes megrendeléseknél nem szükséges újból megadnia a megrendeléshez szükséges személyes adatokat, illetve a regisztrációt követő belépéssel valamennyi, a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válik az Érintett. Az adatkezelés további célja a Szolgáltatást érintő ügyfélkapcsolati jellegű tájékoztatások nyújtása.

A kezelt személyes adatok: Név, lakhely, szállítási cím, e-mail elérhetőség, jelszó.

Az adatkezelés jogalapja a regisztráció alapján az Adatkezelő és az Érintett között, a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásainak igénybevételére létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A fenti személyes adatok kezelésének időtartama a regisztráció fennállásáig terjed.

 

 1. Termékvásárlás, számlakiállítás, szerződés teljesítése: A Honlapon elérhető webshopban történő termékvásárlás során az Adatkezelő az Szt. 165. § rendelkezéseinek megfelelően számviteli bizonylat kiállítására köteles. Az ekként kibocsátott számla tartalmának kitöltéséhez az Adatkezelő bizonyos személyes adatok rendelkezésre bocsátását megköveteli. A számla adattartalmát érintően tehát az Érintett bizonyos személyes adatai jogi kötelezettség folytán, az Áfatv. 169. § rendelkezései szerint felvételre kerülnek. A számla ezen adatok megadása nyomán állítható ki. Az adatkezelés további célja, hogy az Adatkezelő által alkalmazott általános szerződéses feltételek elfogadását követően tett megrendeléssel létrejövő jogviszonyból eredő jogok gyakorolhatók, illetve kötelezettségek teljesíthetők legyenek (ideértve különösen a felek közötti szerződéses együttműködési, tájékoztatási, szállítási, termékszavatossági kötelezettség teljesítését).

A kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím, szállítási cím.

Az adatkezelés jogalapját a név és a lakcím tekintetében az Áfatv. 169. § e) pontja alapján jogi kötelezettség jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. Az ekként kezelt személyes adatok kezelésének időtartama a fentebb már hivatkozott, Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésében kerül meghatározásra, melynek mértéke 8 év.

Valamennyi, jelen adatkezelési cél tekintetében megadott személyes adat kezelésének további jogalapja a szerződés, illetve a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az adatkezelés időtartama a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítését követő 5 év.

 

A megrendelt termék Érintett által megjelölt szállítási címre történő szállítását az Adatkezelő az UPS Magyarország Kft.-vel, mint szerződéses partnerével hajtja végre, melynek megfelelően e cég adatfeldolgozóként jár el. Ezen adatfeldolgozó számára a megvásárolt termékek kiszállítása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat adja meg: név, szállítási cím, e-mail elérhetőség.

 

 1. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a Szolgáltatásra vonatkozóan – időszakosan, az aktuális promócióit, termékajánlatait, kedvezményeit érintően, illetve szolgáltatása kapcsán egyéb promóciós célú tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül. Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet az alábbiak szerint tehet meg:
  1. Az Applikációban történő regisztráció során;
  2. A Honlap erre szolgáló külön felületén keresztül e-mail elérhetőségének megadásával;
 • A Honlapon a regisztráció, valamint az egyes megrendelések során.

 

A fenti módokon az Érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a jelen bekezdés szerinti célból történő adatkezeléshez. A hozzájárulással az Érintett beleegyezik abba, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségein keresztül üzletszerzési célú üzenetekkel keresse meg.

A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevél-szolgáltatás keretében kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím.

A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az e-mailben küldött hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről”gomb segítségével, vagy az info@traqle.come-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel.

 

 1. Az Applikáción belül megvalósuló adatkezelési célok

 

 1. Regisztráció, bejelentkezés, ügyfélkapcsolat:Az Érintett az Adatkezelő által gyártott és értékesített Eye megvásárlását követően jogosult azt az Applikáción belül mobilkészülékéhez csatlakoztatni, az Eye Bluetooth-technológia alapján történő távoli nyomon követése, illetve kezelése érdekében. E szolgáltatás igénybevételének megfelelő biztonsága érdekében az Érintett külön felhasználói felületet hoz létre az Applikáció telepítését követően. Az Applikáción belüli szolgáltatások kizárólag a regisztráció technikai lépéseinek végrehajtását követően vehetők igénybe. Az Érintett a szolgáltatás igénybevétele érdekében, az Applikáción belüli felhasználói felület létrehozása során bizonyos személyes adatait rendelkezésre bocsátja, melyeket az Adatkezelő kizárólag az Applikáción belüli szolgáltatások nyújtásával (azonosítás, kapcsolattartás) összhangban álló célból kezel.

A kezelt személyes adatok köre: e-mail elérhetőség, illetve az Érintett döntése szerint ujjlenyomatrajz.

Az e-mail elérhetőség kezelésének jogalapja az Applikáción belül elérhető szolgáltatások nyújtásával összefüggő szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. E körben az adatkezelés időtartama a regisztráció fennállásáig terjed.

Az Érintett az Applikáción belül létrehozott felhasználói felületébe történő belépés biztonsága érdekében vagy számkód megadására, vagy ujjlenyomatának rögzítésére köteles. Amennyiben az Érintett az ujjlenyomat útján történő azonosítás alkalmazása mellett dönt, úgy ujjlenyomatának, mint különleges személyes adatának (biometrikus adat) kezeléséhez előzetesen önkéntes és határozott, tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. E körben az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a regisztráció törléséig áll fenn.

 

 1. Helymeghatározásra szolgáló adatok kezelése: Az Eye, valamint az ahhoz kapcsolódó, Applikáción belül elérhető szolgáltatás céljából az Adatkezelő biztosítja az Érintett számára, hogy az Eye-t (ezzel együtt az Eye-jal ellátott ingóságok) tartózkodási helye valószerűen és valós időben megfigyelhető, nyomon követhető legyen. Ennek érdekében az Adatkezelő egyrészről az Eye tartózkodási koordinátáit bluetooth-technológia segítségével rögzíti, másrészről az Eye-hoz csatlakoztatott telefonkészülék GPS-koordinátáit naplózza. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által alkalmazott ÁSZF-ben vállalt, az Érintett által igénybe vett szolgáltatások teljesítése, az Adatkezelő kizárólag e cél teljesítésével összefüggésben kezeli a jelen pontban rögzített személyes adatot.

A kezelt személyes adatok köre: az Eye tartózkodási helye, a csatlakoztatott telefonkészülék tartózkodási helye, GDS-koordinátái.

Az adatkezelés jogalapja az Eye megvásárlásával, valamint az Applikáció igénybevételével elfogadott ÁSZF teljesítésével függ össze [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony fennállásáig terjed.

 

Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés

 1. A Honlap, valamint az Applikáció használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap, illetve az Applikáció használata során generálódnak, és amelyeket azok megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap, Applikáció látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan azok informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű. Erről szóló tájékoztatót az alábbi linkeken találhat az Érintett.

 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 1. A Honlapon további, harmadik személyek részéről, cookie-elhelyezéssel megvalósuló adatkezelési tevékenység is történik, melyek az alábbiak.
  1. Google Analytics: Az Adatkezelő a Honlapon, illetve az Applikációban alkalmazza a Google Analytics cookie-elhelyezését is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Honlapot, illetve az Applikációt. Az Adatkezelő az ekként nyert adatokat a Honlap, valamint az Applikáció fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. E cookie-k szintén lejáratukig az Érintett számítógépén maradnak, azok törléséig.
  2. Facebook remarketing pixel: Az Adatkezelő remarketing célból a Honlapon, valamint az Applikációban alkalmazza a Facebook Pixel cookie-elhelyezését is. E cookie-k lehetővé teszik, hogy irányított hirdetéseket kerüljenek megjelenítésre olyan Érintettek számára, akik előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak a Honlapon vagy használták az Applikációt. E cookie-k azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozás alá kerüljön az Érintett számára elérhetővé váló valamely hirdetés, az indokolatlan ismétlődés elkerülése végett.

 

 

Általános adatfeldolgozók

Az alábbiakban kerül részletezésre – a már fentebb megjelölt adatfeldolgozókon túl – azon harmadik személyek köre, akik az Adatkezelővel fennálló jogviszonyukra tekintettel adatfeldolgozóként eljárva személyes adatok birtokába jutnak. Az alábbiakban megjelölésre kerül azon cél is, amelynek teljesítése érdekében az Adatkezelő az érintett adatfeldolgozót igénybe veszi adatkezelési tevékenysége tekintetében.

 

A Honlap rendszerének fejlesztőjeként a Honlapon gyűjtött személyes adatokra lehetősége van rálátnia a Shopify Inc.-nek, amely ekként e célból eredően adatfeldolgozóként jár el. Az átadott személyes adatok ezen adatfeldolgozói jogviszonyt érintően megegyezik a Honlapon gyűjtött személyes adatok körével.

 

Az Adatkezelő könyvelését végző ………………………….., mint adatfeldolgozó a megbízás teljesítése érdekében bizonyos személyes adatokat kezel az Adatkezelő és e személy között létrejött megbízási szerződés teljesítése érdekében. Az ekként továbbított személyes adatok köre különösen az Adatkezelő által kiállított számlák által tükrözött személyes adatokat öleli fel.

 

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

 

 1. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció e-mail útján, vagy postai útontörténik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a kezelt személyes adatok;
 3. az adattovábbítás címzettjei;
 4. az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett által gyakorolható jogok;
 6. a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
 7. az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthat fel.

 

 1. Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

 

 1. Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Helyesbítés:Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti.Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

 

 1. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 3. az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
 4. az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen (ilyennek minősül a kamerás megfigyelés, valamint a tervezőkre vonatkozó adatgyűjtés, továbbá az átvétel igazolás érdekében történő adatkezelés). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
 2. az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 3. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 5. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

 

 1. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

 

 1. Bíróság előtti jogérvényesítés:az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a birosag.huhonlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Kártérítés és sérelemdíj:Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  1. az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  2. az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Vegyes rendelkezések

 1. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

 

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

 

 1. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 

 1. A Szabályzat 2018. ………………...napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Honlapon, valamint az Applikáción belül is.

 

Budapest, 2018. …………………