Általános Szerződési Feltételek

- Traqle Zrt. -

 

(Hatályos 2018. ……... napjától.)

 

Tartalom

 

 1. Fogalom-meghatározások
 2. Preambulum

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

 1. Általános rendelkezések
 2. Szerződéskötés folyamata - regisztráció
 3. Az Eszközök megrendelése, webshop használata

VII. Az Applikációban elérhető szolgáltatások

VIII. Szellemi jogok

 1. A felelősség korlátozásaa
 2. Adatkezelés
 3. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

 

 1. Fogalom-meghatározások

 

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

 

Adatkezelési Szabályzat:Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező, a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket magában foglaló Szolgáltatói szabályzat.

 

Applikáció:Az iOS-rendszerekre elérhető Safeskin megnevezésű alkalmazás.

 

Honlap: A www.thesafeskin.com domain alatt elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és annak valamennyi aldomainje.

 

Felhasználó:Az ÁSZF szerinti, akár a Honlapon, akár az Applikációban elérhető szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő személy.

 

Szolgáltató: e fogalom alatt aTraqle Zártkörűen Működő Részvénytársaság értendő az alábbi adatokkal:

székhely: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.;

cégjegyzékszám: 07-10-001494;

adószám: 26135281-2-07

statisztikai számjel: 26135281-2620-114-07

e-mail elérhetőség: info@traqle.com

telefonos ügyfélkapcsolat: +36309604290

 

Felek:A Felhasználó és a Szolgáltató együttesen.

 

Tok:A Szolgáltató által gyártott és a Honlapon keresztül forgalmazott törésálló tok.

 

Eye: A Szolgáltató által gyártott és forgalmazott, Bluetooth-technológiával működő tárgyi eszköz, melynek az Applikációban vagy a Honlapon létrehozott felhasználói fiókhoz való rögzítése esetén a Felhasználó távoli eléréssel nyomon tudja követni az Eszközt, illetve a távoli elérés alapján a Szolgáltató által jelen ÁSZF szerint biztosított további szolgátatásokat tudja igénybe venni.

 

Eszközök:A Tok és az Eye, továbbá valamennyi a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott tárgyi eszköz együttesen.

 

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

Korm. rend.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

 

 1. Preambulum

 

 1. Jelen ÁSZF tartalmazza a Honlapon, valamint az Applikáción belül elérhető szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint e szolgáltatások tekintetében a Felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az Eszközök megrendelésével, használatával kapcsolatos jogi kérdéseket. A Felhasználó korlátlanul felel az ÁSZF-ben foglalt, alább meghatározott kötelezettségeinek megsértéséé

 

 1. A Szolgáltató a Honlapon elérhető, saját üzemeltetésű webshopján keresztül az Eszközök forgalmazására irányuló tevékenységet fejt ki. A Honlapon, a Felhasználó regisztrációját követően a Szolgáltató lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a megvásárolt és a felhasználói fiókkal összekapcsolt Eye tartózkodási helyét távoli eléréssel nyomon kövesse.

 

 1. A Szolgáltató az Applikációban arra biztosít lehetőséget, hogy a Felhasználó a regisztrációt követően a létrehozott felhasználói fiókkal összekapcsolt Eye tartózkodási helyét távoli eléréssel nyomon kövesse, továbbá az Applikációval érintett mobileszköz és az összekapcsolt Eye – felhasználói távolságbeállítást meghaladó – eltávolodása esetén (eyebasic), illetőleg rögzített pontról történő elmozdulása esetén (eyepro) jelzést adjon.

 

 1. Bármely további, jelen ÁSZF-ben nem nevesített Applikáción belül, vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Honlapon elérhetővé tett tájékoztatások tartalmazzák.

 

 1. A Honlapot, valamint az Applikációt a fenti szolgáltatások teljesítése érdekében a Szolgáltató üzemelteti. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:
  1. Ügyfélszolgálat levélcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
  2. Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között (Budapest szerinti időzóna)
  3. E-mail: info@traqle.com
  4. Telefonos ügyfélszolgálat: +36309604290

 

 1. A Felek között jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásra vonatkozó szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, illetve amennyiben valamely szolgáltatáshoz díjfizetési kötelezettség kapcsolódik, úgy az érintett többletszolgáltatás tekintetében a díj megfizetésével jön létre. A szerződés megkötésére a Honlapon, elektronikus úton kerülhet sor.

 

 1. Kérjük, hogy jelen ÁSZF-et a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni, illetve kérdés esetén szíveskedjen afenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken megkeresni a Szolgáltatót.

 

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

 

Szolgáltató részéről:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.

E-mail: info@traqle.com

 

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja:

Cégnév: Shopify Inc.

Székhely: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada

Honlap: http://www.shopify.com

E-mail: support@shopify.com

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlap, valamint az Applikáció használatához szükséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben nem rögzített technikai jellegű tájékoztatást a Honlapon, illetve az Applikáción belül tesz elérhetővé. Ennek keretében különösen az Eszközök értékesítési ára a Honlapon elérhető webshopban kerül feltüntetésre.

 

 1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az ÁSZF-et, valamint annak korábbi verzióit a Honlapon megismerhetővé és pdf-formátumban mindenkor letölthetővé

 

 1. Az ÁSZF nyelve magyar és angol, melyek közül – esetleges ellentmondás esetén – az angol nyelvű szerződés tekintendő irányadó Az ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem veti alá magát szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexnek.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap, illetve az Applikáció bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze.

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességé Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy az ÁSZF tartalma tekintetében panasszal vagy egyéb igénnyel a Szolgáltató felé sem ő, sem megbízásából harmadik fél nem fog é A Felhasználó adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibák azonosítását és kijavítását a Honlap, illetve az Applikáció felülete biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén, továbbá a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a „vissza” funkció adataival, hogy a regiszráció folyamatában, azt követően pedig külön kapcsolatfelvételt követően javításra kerülhessenek a megadott adatok. A megadott adatok valóságáért a Felhasználó felel, a valóságnak meg nem felelő adatok rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek közötti jogvitát a Felek a magyar bíróságok joghatósága alá helyezik.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Felhasználót e-mail útján vagy a Honlapon, illetve az Applikáción belül tájékoztatja az ÁSZF módosításáról, egyben felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az elérhető szolgáltatásoknak a tájékoztatást követő további használata az ÁSZF módosítása elfogadásának tekintendő, melyet a Felhasználó már jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Honlapon, illetve az Applikáción belül közzétett változásait figyelemmel kísé

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból, illetve a Felhasználók számítógépes erőforrásainak optimalizálása végett gyűjteni lehet.

 

 1. A Felhasználó köteles a regisztrált felhasználói fiókjához kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá regisztrációjához.

 

 1. Valamennyi ÁSZF-fel, valamint annak elfogadásával létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos kérdésben, jogvitás helyzetben a magyar jog szabályai irányadó

 

 1. A Felhasználó a Honlapon, valamint az Applikáción belül elérhető szolgáltatások használata során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett köteles eljárni. A Felhasználó a Honlap, valamint az Applikáció használata során nem tanúsíthat jogsértő magatartást, továbbá az adatok, elérhetőségek megadásával harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit nem sértheti, jogsértő tartalmat közzé nem tehet, továbbá a használat során számítógépes vírust nem terjeszthet, jogosulatlan adatgyűjtést nem vé A Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik valamennyi jogellenes, illetve szerződésellenes magatartásából eredően okozott károkért mind a Szolgáltató, mind harmadik személyek irányába.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:

 

 1. a) a Honlap, illetve az Applikáció használata során megadott adatokat, elérhetőségeket a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó A Felhasználó vállalja, hogy a megadott adatokat, elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;

 

 1. b) felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által megadott adatok, elérhetőségek pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;

 

 1. c) köteles minden olyan intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói felületé Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a felhasználói felületéhez jogosulatlan személy fér hozzá, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató irányába;

 

 1. d) a Szolgáltató jogosult a Honlap használatával kapcsolatos szokásokat személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni.

 

 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel jelen ÁSZF-ből eredő bármely szolgáltatás vis maior-eseménynek minősülő okból történő meghiúsulásáért. Vis maiornak minősülnek az olyan szokatlan, előre nem látható körülmények, amelyek a Felek akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a Felek a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lettek volna képesek elhárítani. E körben értendő különösen, de nem kizárólagosan a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, jogszabályváltozás, a piaci elvárások, körülmények, trendek tekintetében előre nem látható szélsőséges változások.

 

 1. Szerződéskötés folyamata - regisztráció

 

 1. A Felhasználó az elérhetővé tett szolgáltatásokat kizárólag a reá irányadó regisztrációs folyamatot követően jogosult igénybe venni mind a Honlapon, mind az Applikáción belül, melyet jelen fejezet foglal ö A regisztrációt követően az Applikációban elérhető szolgáltatások tényleges igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen csatakoztatott Eye-jal. A csatlakoztatás bluetooth-technológia útján valósul meg, illetőleg a Szolgáltató a megrendelt Eye csomagolásában található QR-kód beolvasásával egyszerűsített módon is végrehajtható.

 

 1. A Felhasználó saját felhasználói fiókját kizárólag a regisztrációs felületen megjelölt adatok megadásával véglegesítheti. A kért adatok a Honlapon, valamint az Applikáción belül létrehozható felhasználói fiók tekintetében az alábbi megjelölés szerint eltérnek.

A Honlapon elérhető regisztrációs felületen:

 • Név;
 • Lakhely/szállítási cím;
 • E-mail cím;
 • Jelszó.

 

Az Applikáción belül elérhető regisztrációs felületen:

 • E-mail cím;
 • Számkód/ujjlenyomat.

 

A Felhasználó e fenti adatok megadását követően fogadja el magára nézve kötelezőnek az ÁSZF-et, valamint annak mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, az erre szolgáló jelölőnégyzet (ún. „checkbox”) megjelölésével. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele azzal, hogy a Felhasználó – a webshopon belüli megrendelés folyamatát kivéve – kizárólag az elfogadást követően jogosult igénybe venni a Honlapon, illetve az Applikáción belül elérhetővé tett szolgáltatásokat.

 

 1. A fentebb meghatározott személyes adatok rögzítését, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadását követően a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját visszaigazolja, melyről külön e-mailt küld meg a Felhasználó irányába. Ezen e-mailben feltüntetett linkre kattintással a Felhasználó aktiválni tudja saját fiókját.

 

 1. A Felhasználó a regisztráció aktiválása után tudja igénybe venni a szolgáltatást a Honlapon, valamint az Applikáción belül történő bejelentkezést követően. A bejelentkezést követően a felhasználói fiókban tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztráció során megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok rögzítésére, a rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és további beállításokra.

 

 1. A Felhasználó számára a regisztrációjának aktiválása után biztosított a tulajdonában lévő Eye és a Honlapon elérhető szolgáltatások összekapcsolásának lehetősége.

 

 1. Elfelejtett jelszó esetén a Felhasználó új jelszót jogosult igényelni. Ebben az esetben meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer új jelszó megadását teszi lehetővé, mely biztosítja az újbóli bejelentkezést.

 

 1. A Felhasználó a regisztrációs folyamat során jogosult feliratkozni a Szolgáltató által biztosított hírlevél-szolgáltatásra az erre szolgáló külön jelölőnégyzet kipipálásával. Ezáltal a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Eszközöket, illetve a Szolgáltatást érintően hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket küld a Felhasználó által megadott e-mail elérhetősé A hírlevél-szolgáltatásról a Felhasználó bármikor, díjmentesen jogosult leiratkozni a Szolgáltató e-mail címére megküldött levele, vagy a hírlevélbe elhelyezett, e célt szolgáló link útján.

 

 1. A Felhasználó a reá irányadó szabályok szerint adatainak megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve a megadott elérhetőségek felett kizárólag a Felhasználónak van rendelkezési jogosultsága. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben jelen ÁSZF elfogadását követően a regisztráció során megadott adatait illetően változás állott be.

 

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató között jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony megszűnik, amennyiben a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A felhasználói fiók Felhasználó általi törlésére a Honlapon, illetve Applikáción belül történt bejelentkezést követő kezdeményezés útján kerülhet sor. Ebben az esetben az összes felhasználói adat és a Felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a rendszerből. A felhasználói fiók törléséről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

 1. A Szolgáltató haladéktalanul jogosult a Felhasználó felhasználói felületét korlátozni vagy törölni, amennyiben:

 

 1. a Felhasználó súlyosan megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat;

 

 1. c) a Felhasználó a Honlap, illetőleg az Applikáció használatával kapcsolatosan jogsértő magatartást tanúsít, azok működését bármilyen módon akadályozza, felépítését módosítja, feltöri;

 

 1. d) a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó jogsértő magatartást tanúsít;

 

 1. e) a Felhasználó által megadott adatok, elérhetőségek valótlanok, jóerkölcsbe ütköznek, jogsértők;

 

 1. f) a Honlap, illetőleg az Applikáció használatával, illetve a Szolgáltató működésével kapcsolatban egyéb jogsértő tevékenységet fejt ki.

 

 1. Az Eszközök megrendelése, webshop használata

 

 1. A Honlapon elérhető webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 1. A Honlapon elérhető webshopban történő megrendelés leadása külön regisztrációs folyamat hiányában is végrehajtható. További szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Amenyiben a Felhasználó a webshopon belül előzetes regisztráció hiányában kíván Eszközt megrendelni, úgy köteles megadni nevét, szállítási címét és e-mail elérhetőségét, ezen adatok megadásának hiányában a megrendelése nem véglegesíthető. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb, ebből eredő károkért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A webshopban megrendelésre kínált Eszközök lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat, az Eszköz részleteit, illetve árát a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Honlapon feltüntetett ezen tájékoztatások jelen ÁSZF részének tekintendők.

 

 1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adóval növelt vételárat jelöli. A termékek vételára tartalmazza továbbá a kiszállítás költségét is. További költséget a Szolgáltató a vételáron felül nem érvényesít a megrendeléssel összefüggésben a Felhasználóval szemben. A vételár összegét befolyásolja a Felhasználó által kiválasztott, jelen ÁSZF-ben meghatározott és az Applikáción belül igénybevehető szolgáltatáscsomag is (eyebasic vagy eyepro). E szolgáltatáscsomagok ára az Eye vételárán belül felszámításra kerül.

 

 1. A webshopon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, ennélfogva az árváltozás megjelenését megelőzően leadott megrendelésekre annak hatálya nem terjed ki. A Honlapon biztosított fizetési folyamat véglegesítése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árváltozás a már megrendeléssel létrejött jogviszonyra nincs hatással.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így a termék általánosan ismert, illetve elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő egyértelműen hibásan megjelölt ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó kötelezettségmentesen elállhat vásárlási szándékától. A Honlapon megjelenített termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

 

 1. A Felhasználó a kiválasztott Eszközöket azokra történő kattintást követően megjelenő, az Eszközök részletes adatait ismertető oldalon található kosárba tételi lehetőségre kattintással tudja megrendelésre előkészíteni. A Felhasználó jogosult a kosár tartalmát megtekinteni, illetve módosítani a megfelelő ikonra kattintást követően, ahol megadható az egyes Eszközök kívánt mennyisége, illetve a megrendelésre előkészített, kosárba helyezett Eszközök törölhetők. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát elfogadja, úgy a fizetési folyamat kezdeményezésével, illetve teljesítésével megrendelését véglegesíteni tudja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kosár tartalmának elfogadásával a Szolgáltatóval szemben fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesként elfogadta, úgy azt követően köteles megadni a számlázási és szállítási adatait, valamint megkezdeni a fizetési folyamatot. A kosár tartalma végösszegének megfelelő fizetési kötelezettségét a Felhasználó az alábbi fizetési módokon tudja teljesíteni:
  1. PayPal-fiók használatával, melyhez előzetesen a paypal.com weboldalon történő regisztációra van szükség.
  2. Bankkártya adatainak megadásával, a PAYMILL-rendszer használavál, melyhez a tárhelyszolgáltató biztonságos, SSL-protokoll alapon működő kártyaelfogadó rendszert biztosít. A fizetési folyamatot a Honlapon beépített, ám más szolgáltató által üzemeltetett felület teszi lehetővé, átirányításra nem kerül sor ennélfogva. E fizetési folyamat során bizonyos, az alkalmazott kártyaadatainak megadására van szükség (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). E fizetési folyamat során kizárólag MasterCard, Visa, American Express, Electron típusú kártyákkal van lehetőség fizetési kötelezettség teljesítésére.

 

A Szolgáltató egyik fizetési mód alkalmazása esetén sem gyűjti a fizetési folyamat során megadott adatokat.

 

 1. A fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra került. A kosárba helyezett Eszközök vételárának maradéktalan teljesítését követően a Szolgáltatónak átadási kötelezettsége keletkezik. Mindaddig, amíg a megrendelt Eszközök vételára nem kerül teljesítésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelni kívánt Eszközök átadására.

 

 1. A Szolgáltató a megrendelt Eszközt külön szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz a Honlapon megjelölésre kerülő feltételekkel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 1. A Honlapon teljesített megrendeléseket a Szolgáltató a Felhasználó számára, az általa megadott helyszínen teljesíti.

 

 1. A Felhasználó által tett megrendelés véglegesítését, azaz a fizetési kötelezettség teljesítését követően a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb az attól számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére a megrendelés véglegesítését. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (így különösen a számlázási és szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló email célja, hogy tájékoztassa a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

 1. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

 

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései irányadóak. A szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Kellékszavatosság
  1. A Szolgáltató az Eszközök megrendelése esetén a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
  2. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:
   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne
   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát a Szolgáltató késedelem nélkül közöltnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

 

 1. Termékszavatosság
  1. A Szolgáltató által fogyasztónak minősülő Felhasználónak eladott Eszközök tekintetében a Felhasználót az Eszköz hibája esetén megilleti a termékszavatossági jog, melynek keretében kérheti a Szolgáltatótól, hogy a megrendelt Eszközt javítsa ki vagy – amennyiben a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az Eszköz cseréje esetén a kicserélt Eszközre, kijavítás esetén az Eszköz kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót, mint gyártót terheli.
  2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó az Eszköz hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.
  3. A Szolgáltatót a termékszavatosság az Eszköz általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő lejártát követően a Felhasználó ilyen irányú igényt nem érvényesíthet.

 

 1. Jótállás
  1. A fogyasztónak minősülő Felhasználóval szemben a hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja az Eszköznek a Felhasználó irányába történő átadásának a napja. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
   1. szakszerűtlen üzembe helyezés
   2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 1. elemi kár, természeti csapás okozta.
 1. A jótállási igény érvényesítésére, valamint a jótállás alapján érvényesíthető igények formáira és sorrendjére a fenti, kellékszavatossági jog keretében megjelölt szabályok alkalmazandók.

 

 1. Elállás
  1. A Felek az Eszköz Honlapon történő megrendelési folyamatának véglegesítését követően az elállási jogot kifejezetten kizárják.
  2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére, utasítására kezdi meg az Eszköz előállítását, gyártását, ezért – összhangban a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontjával – a fogyasztónak minősülő Felhasználót sem illeti meg az elállás, illetve felmondás joga.
  3. Az Eszköz megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolását követő 24 órán belül a Szolgáltató mindazonáltal lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy megrendelését módosítsa, avagy a szerződéstől elálljon. E határidőt követően elállásra, illetve a megrendelés módosítására nincs lehetőség.

 

VII. Az Applikációban elérhető szolgáltatások

 

 1. Az Applikáció telepítésére bármely személy jogosult, akinek mobileszközén iOS-rendszer került telepítésre, ugyanakkor az Applikáción belül elérhető szolgáltatások tényleges igénybevételére kizárólag megrendelt Eye birtokában, annak társítása nyomán van módja a Felhasználónak.

 

 1. A Felhasználó az Eye megrendelése esetén bizonyos, az Applikáción belül elérhető szolgáltatások igénybevételére jogosult, melyek ellenértékét a megrendelt Eye vételára magában foglalja, így e szolgáltatások igénybevétele külön fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Felhasználó az Eye megrendelése során jogosult kiválasztani, hogy az érintett eszközhöz milyen szolgálatást kíván hozzárendelni, így az Eye tartózkodási helyét és az Applikációval érintett mobileszköztől való távolodását nyomon követő (eyebasic), vagy az Eye megmozdulását is gyroszkóp segítségével észlelő szolgáltatáscsomagot (eyepro) kívánja-e igénybe venni.

 

 1. Az Eye-hoz kapcsolódó, Applikáción belül elérhető szolgáltatások kizárólag az Applikációban történő regisztráció véglegesítését követően vehetők igénybe. Az Eye kizárólag a regisztrációt követően társítható az Applikációval érintett mobileszközhöz. A Szolgáltató az eszközök társításának megkönnyítése végett az átadott Eye csomagján belül QR-kódot tüntet fel beolvasásra. A társítás bluetooth-technológia alkalmazásával valósul meg. Amennyiben az eszközök közötti kapcsolat a bluetooth-technológia átmeneti hibája, elégtelensége miatt nem megfelelően működik, úgy azért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. A társított eszközök közötti kapcsolat kizárólag a bluetooth-technológia tekintetében általánosan elérhető távolságon belül biztosított, e távolságon kívüli kapcsolatért a Szolgáltató nem szavatol, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltató abban az esetben sem, amennyiben rajta kívül álló okból nem biztosított az eszközök közötti kapcsolat (pl.: a technológia korlátai, fedettség, technológia elérhetősége). A Felhasználó felelős a kapcsolat meghiúsulásért, amennyiben az az Eye vagy a társított mobileszköz, illetve az Applikáció nem rendeltetésszerű használatából következik.

 

 

 1. Az egyes csomagok, illetve azon belül elérhető szolgáltatások mindenkori leírását a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé a Felhasználó számára, amely tájékoztatásokat jelen szerződés részének kell tekinteni.

 

 1. Eyebasic
  1. E szolgáltatáscsomag tekintetében a Szolgáltató biztosítja, hogy az Applikáción belül a Felhasználó valamennyi társított Eye tartózkodási helyét nyomon tudja követni, illetve a Felhasználó által eszközölt beállításoknak megfelelően az Applikációval érintett mobileszköztől meghatározott távolságra való eltávolodása esetén biztonsági jelzéseket adjon le a Felhasználó számára.
  2. A Felhasználó számára biztosított, hogy olyan helyszíneket, időpontokat állítson be az Applikáción belül, amelyeknél az Eye-jal fennálló kapcsolat szünetel.

 

 1. Eyepro

E szolgáltatáscsomag valamennyi, fentebb az Eyebasic-szolgáltatácsomag tekintetében megjelölt szolgáltatást biztosítva kiegészítve azzal, hogy az Eyepro Felhasználója számára az Eye elmozdulása esetére is biztonsági jelzés beállítására van mód.

 

 1. Az Eye tartózkodási helye a Honlapon keresztül, regisztrációt, illetve belépést követően is nyomon követhető, ugyanakkor a fenti beállítások és a nyomon követésen kívüli további szolgáltatások kizárólag az Applikáció használata esetén biztosítottak.

 

 1. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatáscsomagra kötött szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja regisztrációja törlésének kezdeményezésével. A regisztráció törlése esetén – tekintettel arra, hogy a szolgáltatásért külön ellenértéket nem köteles megfizetni – semmilyen anyagi visszatérítésre nem jogosult a Felhasználó. A felmondást követően a Felhasználó az Applikációt bármikor jogosult újból telepíteni, azon belül újból regisztrálni és a meglévő Eye-t újfent csatlakoztatni.

 

VIII. Szellemi jogok

 

 1. A Honlap, valamint az Applikáció egésze, így különösen, de nem kizárólag annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint az Applikáción keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap, Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 1. A Felhasználó semmilyen módon nem szerez szellemi alkotáshoz fűződő jogot a Honlap, illetve az Applikáció igénybevétele során vagy azzal összefüggé Minden ilyen jog automatikusan ellentételezés nélkül a Szolgáltatóra száll.

 

 1. A Honlap, valamint az Applikáció tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedé A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a szolgáltatás minden elemére, különös tekintettel az Honlap doimainjére és annak aldomainjeire, valamint az Applikáció felületére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hacker-tevékenység), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

 1. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülí

 

 1. A Szolgáltató által gyártott és forgalmazott valamennyi Eszköz a Szolgáltató javára bejegyzett szabadalomnak minősül, az Eszközök felett valamennyi szabadalmi jogosultság a Szolgáltatót illeti meg.

 

 1. E fenti, a Szolgáltató megillető jogok megsértése esetén a Felhasználót korlátlan felelősség terheli.

 

 1. A felelősség korlátozása

 

 1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Szolgáltató ezúton elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Honlap, illetve az Applikáció, valamint az azokon elérhető szolgáltatások bármelyféle használatából eredő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért. Úgyszintén a Szolgáltató nem vállal felelősséget bármely a Szolgáltatón kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kieséséért vagy késedelméért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Eszköz használati utasításában foglaltaktól eltérő használat, kezelés, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen üzembe helyezés, társítás, kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, illetéktelen beavatkozás, helytelen tárolás, külső hatás, környezeti behatás, eltérő környezeti feltétel, elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból eredő meghibásodásokért, illetve azok bármelyikéből eredő károkért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap, az Applikáció, illetve az azokon keresztül elérhető szolgáltatás folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséé Az Applikáció kapcsán érintett egyes telefonkészülékek kompatibilitásából adódó problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.

 

 1. Amennyiben a Honlapon link szerepel, úgy a Szolgáltató a hivatkozott honlap tartalmáért, az ott szereplő információkért vagy bármely más a hivatkozott Honlapon fellelhető adatért, továbbá a hivatkozott honlap adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal, illetve nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért, amely a Honlapon keresztül irányuló link használatából adódik/adó

 

 1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított jogellenes vagy szerződésellenes magatartásé A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap, illetve az Applikáció használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A Felhasználót regisztrációja által megillető szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedéséből eredő esetleges kár a Felhasználó felelősségének körébe tartozik.

 

 1. Adatkezelés

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó a Honlapon, illetve az Applikáción belül (így elsősorban a regisztráció során) megadja a jelen ÁSZF-be foglalt személyes adatait. E személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját és a kapcsolódó felhasználói jogokat, kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles magára nézve kötelezőként elfogadni (az ún. „checkbox kipipálásával) az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot is.

 

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a Felhasználó A Szolgáltató mind az Adatvédelmi Szabályzatot, mind az ÁSZF-et (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon, illetve az Applikáción belül.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

 

 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljá

 

 1. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősü

 

 1. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 15 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Felhasználó erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

 

 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználó

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató és az fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, e Felhasználó panasszalélhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testületnél, valamint bírósági eljárást is kezdemé

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/

 

 1. Békéltető testületi eljárás

A fogyasztónak minősülő Felhasználó számára lehetőség van jogvita esetén békéltető testület előtt békéltető testületi eljárást kezdeményezni.

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.


A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát az előzetes vitarendezési egyeztetés teljesítéséről,
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.


A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes vitarendezési egyeztetés megkísérléséről.

A békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu