Terms and conditions

Általános Szerződési Feltételek

- Traqle Zrt. -

 

(Hatályos 2018. december 1. napjától.)

 

Tartalom

 

I. Fogalom-meghatározások

II. Preambulum

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

IV. Általános rendelkezések

V. Az Eszközök megrendelése, webshop használata

VI. Az Applikációban elérhető szolgáltatások

VII. Szellemi jogok

VIII. A felelősség korlátozása

IX. Adatkezelés

X. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

 

I. Fogalom-meghatározások

 

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

 

Adatkezelési Szabályzat:Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező, a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket magában foglaló Szolgáltatói szabályzat.

 

Applikáció:Az iOS-rendszerekre elérhető Safeskin megnevezésű alkalmazás.

 

Honlap: A www.thesafeskin.hu domain alatt elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és annak valamennyi aldomainje.

 

Felhasználó:Az ÁSZF szerinti, akár a Honlapon, akár az Applikációban elérhető egyes szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő személy.

 

Szolgáltatóe fogalom alatt aTraqle Zártkörűen Működő Részvénytársaság értendő az alábbi adatokkal:

székhely: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.

cégjegyzékszám: 07-10-001494

adószám: 26135281-2-07

statisztikai számjel: 26135281-2620-114-07

e-mail elérhetőség: info@traqle.com

telefonos ügyfélkapcsolat: +36309919750

 

Felek:A Felhasználó és a Szolgáltató együttesen.

 

Tok:A Szolgáltató által gyártott és a Honlapon keresztül forgalmazott törésálló tok.

 

Eye: A Szolgáltató által gyártott és forgalmazott, Bluetooth-technológiával működő tárgyi eszköz, melynek az Applikációban vagy a Honlapon létrehozott felhasználói fiókhoz való rögzítése esetén a Felhasználó távoli eléréssel nyomon tudja követni az Eszközt, illetve a távoli elérés alapján a Szolgáltató által jelen ÁSZF szerint biztosított további szolgátatásokat tudja igénybe venni.

Az egyes Eye-ok technikai tulajdonságait a Honlapon teszi közzé a Szolgáltató.

 

Eszközök:A Tok és az Eye, továbbá valamennyi a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott tárgyi eszköz együttesen.

 

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

Korm. rend.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

 

II. Preambulum

 

 1. Jelen ÁSZF tartalmazza a Honlapon, valamint az Applikáción belül elérhető szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint e szolgáltatások tekintetében a Felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az Eszközök megrendelésével, használatával kapcsolatos jogi kérdéseket. 

 

 1. A Szolgáltató a Honlapon elérhető webshopján keresztül teszi lehetővé a Felhasználó számára, hogy az Eszközöket megvásárolja, mellyel a Felek között adásvételi szerződés jön létre jelen ÁSZF feltételeivel. A megvásárolt Eye-hoz kapcsolódó, jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatásokat a Szolgáltató kizárólag az Applikációban történő felhasználói regisztrációt, valamint az Eye és az Applikációval érintett mobileszköz társítását követően biztosítja.

 

 1. A Szolgáltató az Applikációban arra biztosít lehetőséget, hogy a Felhasználó bizonyos, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt személyes adatainak rendelkezésére bocsátását követően regisztráljon és az Eye-jal összekapcsolt mobileszköz tartózkodási helyét (GPS-koordinátáit) nyomon kövesse meghatározott az Eye-hoz elhelyezkedéséhez képest meghatározott távolságon belül, továbbá az Applikációval érintett mobileszköz és az összekapcsolt Eye – felhasználói távolságbeállítást meghaladó – eltávolodása esetén (eyebasic), illetőleg rögzített pontról történő elmozdulása esetén (eyepro) jelzést adjon.

 

 1. Bármely további, jelen ÁSZF-ben nem nevesített Applikáción belül, vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Honlapon elérhetővé tett tájékoztatások tartalmazzák.

 

 1. A Honlapot, valamint az Applikációt a fenti szolgáltatások teljesítése érdekében a Szolgáltató üzemelteti. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:
  1. Ügyfélszolgálat levélcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
  2. Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között (Budapest szerinti időzóna)
  3. E-mail: info@traqle.com
  4. Telefonos ügyfélszolgálat: +36309919750

 

 1. A Felek között jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés a webshopon történő rendelés és fizetési folyamat véglegesítésével, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. E jogviszony kereteit jelen ÁSZF jelöli ki. Az Applikáción belül elérhető szolgáltatási szerződés pedig az Applikációban történő regisztráció, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre.

 

 1. A szerződés megkötésére a Honlapon és az Applikáción keresztül, elektronikus úton kerülhet sor.

 

Kérjük, hogy jelen ÁSZF-et a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni, illetve kérdés esetén szíveskedjen afenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken megkeresni a Szolgáltatót.

 

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

 

Szolgáltató részéről:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.

E-mail: info@traqle.com

 

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja: 

Cégnév: GoDaddy Deutschland GmbH

Székhely: Hansestr. 11151149 Köln, Németország

Honlap: https://uk.godaddy.com 

E-mail: HQ@GoDaddy.com

 

IV. Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlap, valamint az Applikáció használatához szükséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben nem rögzített technikai jellegű tájékoztatást a Honlapon, illetve az Applikáción belül tesz elérhetővé. Ennek keretében különösen az Eszközök értékesítési ára a Honlapon elérhető webshopban kerül feltüntetésre.

 

 1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az ÁSZF-et a Honlapon megismerhetővé és pdf-formátumban mindenkor letölthetővé teszi.

 

 1. Az ÁSZF nyelve magyar és angol, melyek közül – esetleges ellentmondás esetén – az angol nyelvű szerződés tekintendő irányadónak. Az ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem veti alá magát szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexnek.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap, illetve az Applikáció bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze.

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezéérvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy azt mint akaratával mindenben egyezőt fogad el. A Felhasználó adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibák azonosítását és kijavítását a Honlap, illetve az Applikáció felülete biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén, továbbá a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a „vissza” funkcióval, valamint a téves adattal kitöltött szövegdobozba történő visszakattintással arra, hogy tévesen kitöltött adatait a rögzítés folyamatában, azt követően pedig külön kapcsolatfelvételt követően javításra kerülhessenek. A megadott adatok valóságáért a Felhasználó felel, a valóságnak meg nem felelő adatok rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ez írásbeli kísérlet ellenére nem vezet eredményre, úgy a Felek közötti jogvitát a Felek a magyar bíróságok joghatósága alá helyezik.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Felhasználót e-mail útján vagy a Honlapon, illetve az Applikáción belül tájékoztatja az ÁSZF módosításáról, egyben felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az elérhető szolgáltatásoknak a tájékoztatást követő további használata az ÁSZF módosítása elfogadásának tekintendő, melyet a Felhasználó már jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Honlapon, illetve az Applikáción belül közzétett változásait figyelemmel kíséri. 

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból, illetve a Felhasználók számítógépes erőforrásainak optimalizálása végett gyűjteni lehet. 

 

 1. A Felhasználó köteles az Applikációban regisztrált felhasználói fiókjához kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges éésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá regisztrációjához.

 

 1. Valamennyi ÁSZF-fel, valamint annak elfogadásával létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos kérdésben, jogvitás helyzetben a magyar jog szabályai irányadók.

 

 1. A Felhasználó a Honlapon, valamint az Applikáción belül elérhető szolgáltatások használata során a jóhiszeműséés tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett köteles eljárni. A Felhasználó a Honlap, valamint az Applikáció használata során nem tanúsíthat jogsértő magatartást, továbbá az adatok, elérhetőségek megadásával harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit nem sértheti, jogsértő tartalmat közzé nem tehet, továbbá a használat során számítógépes vírust nem terjeszthet, jogosulatlan adatgyűjtést nem végezhet. A Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik valamennyi jogellenes, illetve szerződésellenes magatartásából eredően okozott károkért mind a Szolgáltató, mind harmadik személyek irányába. 

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy: 

 

a) a Honlap, illetve az Applikáció használata során megadott adatokat, elérhetőségeket a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó vállalja, hogy a megadott adatokat, elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valógot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;

 

b) felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által megadott adatok, elérhetőségek pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;

 

c) köteles minden olyan intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói felületéhez. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a felhasználói felületéhez jogosulatlan személy fér hozzá, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató irányába;

 

d) a Szolgáltató jogosult a Honlap használatával kapcsolatos szokásokat személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni.

 

 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel jelen ÁSZF-ből eredő bármely szolgáltatás vis maior-eseménynek minősülő okból történő meghiúsulásáért. Vis maiornak minősülnek az olyan szokatlan, előre nem látható körülmények, amelyek a Felek akaratán kívül állnak, s amelynek következményeit a Felek a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lettek volna képesek elhárítani. E körben értendő különösen, de nem kizárólagosan a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, jogszabályváltozás, a piaci elvárások, körülmények, trendek tekintetében előre nem látható szélsőséges változások.

 

V. Az Eszközök megrendelése, webshop használata

 

 1. A Honlapon elérhető webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 1. A Honlapon elérhető webshopban történő megrendelés leadása külön regisztrációs folyamat hiányában végrehajtható. A megrendelés folyamatának véglegesítéséhez jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása nélkülözhetetlen, ennek hiányában a Felek között szerződés nem jön létre. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb, ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A webshopban megrendelésre kínált Eszközök lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat, az Eszköz részleteit, illetve árát a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Honlapon feltüntetett ezen tájékoztatások jelen ÁSZF részének tekintendők.

 

 1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adóval növelt vételárat jelöli. A termékek Honlapon feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a megrendelés folyamatában külön tüntet fel a Szolgáltató. További költséget a Szolgáltató a vételáron és a szállítási költségen felül nem érvényesít a megrendeléssel összefüggésben a Felhasználóval szemben. 

 

 1. A webshopon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, ennélfogva az árváltozás megjelenését megelőzően leadott megrendelésekre annak hatálya nem terjed ki. A Honlapon biztosított fizetési folyamat véglegesítése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árváltozás a már megrendeléssel létrejött jogviszonyra nincs hatással. 

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időszakosan, illetve több Eszköz egyidejű vásárlása esetén kedvezményes árat alkalmazzon.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így a termék általánosan ismert, illetve elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő egyértelműen hibásan megjelölt ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó kötelezettségmentesen elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A Honlapon megjelenített termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

 

 1. A Felhasználó a „Buy now” lehetőségre kattintást követően megnyíló ablakban tudja kezdeményezni a megrendelési folyamatot. E megnyíló ablakban tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelhető Eszközök köréről és adóval növelt vételáráról. A Felhasználó az Eszköz kiválasztását követően tudja kiválasztani az Eszköz színét, valamint a megrendelni kívánt Eszközök számát, majd az „Add to cart” lehetőséggel a megrendelésre váró tételek közé tudja helyezni a kiválasztott Eszközt. A megrendelésre váró tételeket a Felhasználó bármikor a kosár ikonra kattintással törölni tudja a megrendelés véglegesítését megelőzően.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát elfogadja, úgy a fizetési folyamat kezdeményezésével, illetve teljesítésével, valamint jelen ÁSZF elfogadásával megrendelését véglegesíteni tudja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kosár tartalmának elfogadásával a Szolgáltatóval szemben fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesként elfogadta, úgy azt követően köteles megadni a Honlapon megjelölt személyes adatait, így különösen a kapcsolattartási, a számlázási és szállítási adatait, valamint jogosult megkezdeni a fizetési folyamatot. A kosár tartalma végösszegének megfelelő fizetési kötelezettségét a Felhasználó az alábbi fizetési módokon tudja teljesíteni választása szerint:
  1. PayPal-fiók használatával, melyhez előzetesen a paypal.com weboldalon történő regisztációra van szükség; vagy
  2. A vételár a Felhasználó bankkártyájáról a Felhasználó által a vásárlás folyamatában megadott adatok szerint történik a Braintree nevű fizetési rendszer segítségével, melyet a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon. 

 

A Szolgáltató egyik fizetési mód alkalmazása esetén sem gyűjti a fizetési folyamat során megadott adatokat.

 

 1. A fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra került. A kosárba helyezett Eszközök vételárának maradéktalan teljesítését követően a Szolgáltatónak a megrendelt Eszközök átadása iránti kötelezettsége keletkezik. Mindaddig, amíg a megrendelt Eszközök vételára nem kerül teljesítésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelni kívánt Eszközök átadására.

 

 1. A Szolgáltató a megrendelés véglegesítése után külső szolgáltatón keresztül elektronikus számlát küld a vásárlásról.

 

 

 1. A Felhasználó által tett megrendelés véglegesítését, azaz a fizetési kötelezettség teljesítését követően a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb az attól számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (így különösen a számlázási és szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló email célja, hogy tájékoztassa a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

 1. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

 

 1. A Szolgáltató a megrendelt Eszközt külön szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz a vásárlás folyamatában rendelkezésre bocsátott szállítási díjért és ott meghatározott szállítási időtartamon belül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már leadott megrendelések fizetési kötelezettségét nem befolyásolja.

 

 1. A véglegesített megrendeléseket a Szolgáltató a Felhasználó számára, az általa megadott helyszínen teljesíti. 

 

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései irányadóak. A szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Kellékszavatosság
  1. A Szolgáltató az Eszközök megrendelése esetén a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 
  2. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint: 
   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne
   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
  3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát a Szolgáltató késedelem nélkül közöltnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

 

 1. Termékszavatosság
  1. A Szolgáltató által fogyasztónak minősülő Felhasználónak eladott Eszközök tekintetében a Felhasználót az Eszköz hibája esetén megilleti a termékszavatossági jog, melynek keretében kérheti a Szolgáltatótól, hogy a megrendelt Eszközt javítsa ki vagy – amennyiben a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az Eszköz cseréje esetén a kicserélt Eszközre, kijavítás esetén az Eszköz kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót, mint gyártót terheli.
  2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó az Eszköz hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.
  3. A Szolgáltatót a termékszavatosság az Eszköz általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő lejártát követően a Felhasználó ilyen irányú igényt nem érvényesíthet.

 

 1. Jótállás
  1. A fogyasztónak minősülő Felhasználóval szemben a hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja az Eszköznek a Felhasználó irányába történő átadásának a napja. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
   1. szakszerűtlen üzembe helyezés 
   2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
   3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
   4. elemi kár, természeti csapás okozta.
  2. A jótállási igény érvényesítésére, valamint a jótállás alapján érvényesíthető igények formáira és sorrendjére a fenti, kellékszavatossági jog keretében megjelölt szabályok alkalmazandók.
  3. A jelen ÁSZF-ben vállalt jótállás nem terjed ki a Szolgáltató által értékesített törésálló tok megrendelése és használata esetén a törésálló tok alatti kijelző károsodása, betörése esetén a károsodott kijelző cseréjére, mindezt a Felhasználó tudomással veszi és elfogadja.

 

 1. Elállás
  1. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Felhasználót, hogy az Eszköz megvásárlása érdekében létrejött adásvételi szerződés tekintetében indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átadását követő 14 napon belül. Jelen elállási jogot a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződéses jogviszony létrejötte és az Eszköz átadása között is gyakorolhatja.
  2. Az elállási jogát a fogyasztónak minősülő Felhasználó a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KORlink alatt elérhető Korm. rendelet 2. mellékletét képező minta kitöltése útján, illetőleg erre irányuló kifejezett nyilatkozat alapján gyakorolhatja. 
  3. Olyan Eszköz megrendelése esetében, amelyről külön tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Felhasználót a Szolgáltató, hogy előre le nem gyártott és a gyártását kizárólag a Felhasználó megrendelésére tekintettel kezdi meg, nem gyakorolható a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fenti a. pont szerinti elállási jog. A Szolgáltató ilyen esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználót külön tájékoztatja.
  4. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállásra nyitva álló határidőn belül köteles közölni elállási nyilatkozatát, valamint köteles a elállással érintett Eszközt az elállás közlését követő 14 napon belül saját költségen visszaküldeni.
  5. Az elállást követő visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatartani jogosult, ameddig az Eszköz megfelelő állapotban kézhezvételre nem került, illetőleg ameddig a Felhasználó minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az Eszközt megfelelő állapotban visszaküldte.
  6. Az elállás esetén a Felhasználó felel az Eszközben időközben bekövetkezett értékcsökkenésért.
  7. A visszatérítési kötelezettségének a Szolgáltató az Eszköz megvásárlása során a Felhasználó által alkalmazott módszert alkalmazza, kivéve ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését nem adja.
  8. Az elállási jog kizárólag a fogyasztót illeti meg.

 

VI. Az Applikációban elérhető szolgáltatások

 

 1. A Felhasználó az Applikáción belül elérhetővé tett szolgáltatásokat kizárólag a reá irányadó regisztrációs folyamatot követően jogosult igénybe venni, melyet jelen fejezet foglal össze. A regisztrációt követően az Applikációban elérhető szolgáltatások tényleges igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen csatakoztatott Eye-jal. A csatlakoztatás bluetooth-technológia útján valósul meg, illetőleg a megrendelt Eye csomagolásában található QR-kód beolvasásával egyszerűsített módon is végrehajtható.

 

 1. A Felhasználó az Applikációban létrehozott saját felhasználói fiókját kizárólag a regisztrációs felületen megjelölt adatok megadásával véglegesítheti. A kért adatok az Applikáción belül az alábbiak:

 

A Felhasználó e fenti adatok megadását követően fogadja el magára nézve kötelezőnek az ÁSZF-et, valamint annak mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, az erre szolgáló jelölőnégyzet (ún. „checkbox”) megjelölésével. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele azzal, hogy a Felhasználó kizárólag az elfogadást követően jogosult igénybe venni az Applikáción belül elérhetővé tett szolgáltatásokat.

 

 1. A Felhasználó a regisztráció aktiválása után tudja igénybe venni a szolgáltatást az Applikáción belül történő bejelentkezést követően. A bejelentkezést követően a felhasználói fiókban tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztráció során megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására. 

 

 1. A Felhasználó számára a regisztrációjának aktiválása után biztosított a tulajdonában lévő Eye és a Honlapon elérhető szolgáltatások összekapcsolásának lehetősége. 

 

 1. Elfelejtett jelszó esetén a Felhasználó új jelszót jogosult igényelni. Ebben az esetben meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer új jelszó megadását teszi lehetővé, mely biztosítja az újbóli bejelentkezést.

 

 1. A Felhasználó a regisztrációs folyamat során jogosult feliratkozni a Szolgáltató által biztosított hírlevél-szolgáltatásra az erre szolgáló külön jelölőnégyzet kipipálásával. Ezáltal a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Eszközöket, illetve a Szolgáltatást érintően hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket küld a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre. A hírlevél-szolgáltatásról a Felhasználó bármikor, díjmentesen jogosult leiratkozni a Szolgáltató e-mail címére megküldött levele, vagy a hírlevélbe elhelyezett, e célt szolgáló link útján.

 

 1. A Felhasználó a reá irányadó szabályok szerint adatainak megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve a megadott elérhetőségek felett kizárólag a Felhasználónak van rendelkezési jogosultsága. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben jelen ÁSZF elfogadását követően a regisztráció során megadott adatait illetően változás állott be.

 

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató között jelen ÁSZF alapján, az Applikáción belüli szolgáltatásokat érintően létrejött jogviszony megszűnik, amennyiben a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A felhasználói fiók Felhasználó általi törlésére a Honlapon, illetve Applikáción belül történt bejelentkezést követő kezdeményezés útján kerülhet sor. A felhasználói fiók törléséről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

 1. A Szolgáltató haladéktalanul jogosult a Felhasználó felhasználói felületét korlátozni vagy törölni, amennyiben:

 

 1. a Felhasználó súlyosan megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat;

 

c) a Felhasználó a Honlap, illetőleg az Applikáció használatával kapcsolatosan jogsértő magatartást tanúsít, azok működését bármilyen módon akadályozza, felépítését módosítja, feltöri;

 

d) a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó jogsértő magatartást tanúsít;

 

e) a Felhasználó által megadott adatok, elérhetőségek valótlanok, jóerkölcsbe ütköznek, jogsértők;

 

f) az Applikáció használatával, illetve a Szolgáltató működésével kapcsolatban egyéb jogsértő tevékenységet fejt ki.

 

 1. Az Applikáció telepítésére bármely személy jogosult, akinek mobileszközén iOS-rendszer került telepítésre, ugyanakkor az Applikáción belül elérhető szolgáltatások tényleges igénybevételére kizárólag megrendelt Eye birtokában, annak társítása nyomán van módja a Felhasználónak.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy Eye-t kizárólag egy mobileszközhöz tud egyidejűleg társítani azzal, hogy ugyanazon mobileszközre akárhány alkalommal újból hozzákapcsolható az Eye.

 

 1. A Felhasználó az Eye megrendelése esetén bizonyos, az Applikáción belül elérhető szolgáltatások igénybevételére jogosult, melyek ellenértékét a megrendelt Eye vételára magában foglalja, így e szolgáltatások igénybevétele külön fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Felhasználó az Eye megrendelése során jogosult kiválasztani, hogy milyen jellegű Eye-t kíván vásárolni, így az Eye tartózkodási helyét és az Applikációval érintett mobileszköztől való távolodását nyomon követő (eyebasic) eszközt, avagy az Eye megmozdulását is gyroszkóp segítségével észlelni képes (eyepro) eszközt kívánja-e megrendelni. Ennek megfelelően az Applikáción belül igénybevehető szolgáltatásokat a megrendelt Eye határozza meg. 

 

 1. Az Eye-hoz kapcsolódó, Applikáción belül elérhető szolgáltatások kizárólag az Applikációban történő regisztráció véglegesítését követően vehetők igénybe. Az Eye kizárólag a regisztrációt követően társítható az Applikációval érintett mobileszközhöz. A Szolgáltató az eszközök társításának megkönnyítése végett az átadott Eye csomagján belül QR-kódot tüntet fel beolvasásra. A társítás bluetooth-technológia alkalmazásával valósul meg. Amennyiben az eszközök közötti kapcsolat a bluetooth-technológia átmeneti hibája, elégtelensége miatt nem megfelelően működik, úgy azért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 

 1. A társított eszközök közötti kapcsolat kizárólag a bluetooth-technológia tekintetében általánosan elérhető távolságon belül biztosított, e távolságon kívüli kapcsolatért a Szolgáltató nem szavatol, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltató abban az esetben sem, amennyiben rajta kívül álló okból nem biztosított az eszközök közötti kapcsolat (pl.: a technológia korlátai, fedettség, technológia elérhetősége). A Felhasználó felelős a kapcsolat meghiúsulásért, amennyiben az az Eye vagy a társított mobileszköz, illetve az Applikáció nem rendeltetésszerű használatából következik.

 

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Eye és az azzal társított mobileszköz közötti távolság megállapítására szolgáló, tartózkodási helyet meghatározó szolgáltatás kizárólag az Eye és a társítással érintett mobileszköz közötti 70 méteres távolságon belül működtethető.

 

 1. Az egyes Eye-okhoz kapcsolódó szolgáltatáscsomagok, illetve azon belül elérhető szolgáltatások mindenkori leírását a Szolgáltató a Honlapon, illetőleg az Applikáción belül teszi közzé a Felhasználó számára, amely tájékoztatásokat jelen szerződés részének kell tekinteni.

 

 1. Eye
  1. E szolgáltatáscsomag tekintetében a Szolgáltató biztosítja, hogy az Applikáción belül a Felhasználó valamennyi társított Eye tartózkodási helyét nyomon tudja követni, illetve a Felhasználó által eszközölt beállításoknak megfelelően az Applikációval érintett mobileszköztől meghatározott távolságra való eltávolodása esetén biztonsági jelzéseket adjon le a Felhasználó számára. 
  2. A Felhasználó számára biztosított, hogy olyan helyszíneket, időpontokat állítson be az Applikáción belül, amelyeknél az Eye-jal fennálló kapcsolat szünetel.

 

 1. Eyepro

E szolgáltatáscsomag valamennyi, fentebb az Eyebasic-szolgáltatácsomag tekintetében megjelölt szolgáltatást biztosítva kiegészítve azzal, hogy az Eyepro Felhasználója számára az Eye elmozdulása esetére is biztonsági jelzés beállítására van mód.

 

 1. Az Eye tartózkodási helyének megállapítására szolgáló Applikáción belüli szolgáltatás távolságmérő funkciójának teljes pontosságát a Szolgáltató nem szavatolja, e szolgáltatás kizárólag hozzávetőleges elhelyezkedés nyomon követésére biztosít lehetőséget.

 

 

VII. Szellemi jogok

 

 1. A Honlap, valamint az Applikáció egésze, így különösen, de nem kizárólag annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint az Applikáción keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap, Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 1. A Felhasználó semmilyen módon nem szerez szellemi alkotáshoz fűződő jogot a Honlap, illetve az Applikáció igénybevétele során vagy azzal összefüggésben. Minden ilyen jog automatikusan ellentételezés nélkül a Szolgáltatóra száll.

 

 1. A Honlap, valamint az Applikáció tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a szolgáltatás minden elemére, különös tekintettel az Honlap doimainjére és annak aldomainjeire, valamint az Applikáció felületére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hacker-tevékenység), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

 1. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgálószolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

 1. A Szolgáltató által gyártott és forgalmazott valamennyi Eszköz a Szolgáltató javára bejegyzett szabadalomnak minősül, az Eszközök felett valamennyi szabadalmi jogosultság a Szolgáltatót illeti meg. 

 

 1. E fenti, a Szolgáltató megillető jogok megsértése esetén a Felhasználót korlátlan felelősség terheli.

 

VIII. A felelősség korlátozása

 

 1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Felhasználó feléA Szolgáltató ezúton elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Honlap, illetve az Applikáció, valamint az azokon elérhető szolgáltatások bármelyféle használatából eredő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért. Úgyszintén a Szolgáltató nem vállal felelősséget bármely a Szolgáltatón kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kieséséért vagy késedelméért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Eszköz használati utasításában foglaltaktól eltérő használat, kezelés, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen üzembe helyezés, társítás, kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, illetéktelen beavatkozás, helytelen tárolás, külső hatás, környezeti behatás, eltérő környezeti feltétel, elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból eredő meghibásodásokért, illetve azok bármelyikéből eredő károkért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap, az Applikáció, illetve az azokon keresztül elérhető szolgáltatás folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséért. Az Applikáció kapcsán érintett egyes telefonkészülékek kompatibilitásából adódó problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.

 

 1. Amennyiben a Honlapon link szerepel, úgy a Szolgáltató a hivatkozott honlap tartalmáért, az ott szereplő információkért vagy bármely más a hivatkozott Honlapon fellelhető adatért, továbbá a hivatkozott honlap adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal, illetve nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért, amely a Honlapon keresztül irányuló link használatából adódik/adódhat. 

 

 1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított jogellenes vagy szerződésellenes magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap, illetve az Applikáció használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A Felhasználót regisztrációja által megillető szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedéséből eredő esetleges kár a Felhasználó felelősségének körébe tartozik.

 

 1. Az Eszközhöz kapcsolódó egyes szolgáltatások – így különösen az eyepro elmozdulásjelző funkciója – tekintetében a hangjelzésről, hanghatásról a Felhasználó tudomással bír, e hang- és zajhatásból eredő igényt érvényesíteni nem kíván, a hangjelzésből következő esetleges közvetett káresemények kockázatát tudomással veszi és vállalja.

 

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a hangjelzés kiadására képes Eszköz a hallás károsítására alkalmas, amennyiben azt a fülhöz közel tartják, amennyiben a Felhasználó e tájékoztatás ellenére saját vagy harmadik személy füléhez a hallás károsítására alkalmas közelségbe helyezi az Eszközt és ebből eredően halláskárosodás következik be, úgy azért a felelősséget a Felhasználó köteles viselni, a Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét.

 

 1. A hangjelzés kiadására képes Eszközt tilos hallókészüléket használó személy közelében elhelyezni, e tiltás be nem tartásáért a Szolgáltató szintén kizárja felelősségét.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatása technikai, informatikai hátterét jelentő egyes megoldások – így különösen a bluetooth-technológia, egyéb szoftveres megoldások – nem megfelelő működéséért, illetve a szolgáltatása ebből eredő nem állandó működéséért, esetleges üzemelési szüneteléséért.

 

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy az Eye típusú eszközöket időszakosan tölteni kell, hiszen akkumulátoruk lemerülhet. A lemerülés miatt történő elérhetetlenné válásért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

IX. Adatkezelés

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó a Honlapon, illetve az Applikáción belül (így elsősorban a regisztráció során) megadja a jelen ÁSZF-be foglalt személyes adatait. E személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját és a kapcsolódó felhasználói jogokat, kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles magára nézve kötelezőként elfogadni (az ún. „checkbox kipipálásával) az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot is.

 

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a Felhasználóra. A Szolgáltató mind az Adatvédelmi Szabályzatot, mind az ÁSZF-et (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon, illetve az Applikáción belül.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

X. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

 

 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegél adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öévig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

 

 1. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.

 

 1. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 15 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Felhasználó erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

 

 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató és az fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, e Felhasználó panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testületnél, valamint bírósági eljárást is kezdeményezhet.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/

 

 1. Békéltető testületi eljárás

A fogyasztónak minősülő Felhasználó számára lehetőség van jogvita esetén békéltető testület előtt békéltető testületi eljárást kezdeményezni.

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.


A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. a fogyasztó nyilatkozatát az előzetes vitarendezési egyeztetés teljesítéséről,
  6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  7. a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. a fogyasztó aláírását.


A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes vitarendezési egyeztetés megkísérléséről.